OFFICE BEARER

ANIKET SINGH

HEAD BOY (SENIOR)

SHRADDHA BHASKAR

HEAD GIRL (SENIOR)

HIMANSHU PANDEY

HEAD BOY (JUNIOR)

KHUSHI YADAV

HEAD GIRL (JUNIOR)

SANSHUBH SHARMA

HEAD BOY (PRIMARY)

TANISHKA SINGH

HEAD GIRL (PRIMARY)

NAVNEET MITTAL

VICE HEAD BOY (SENIOR)

APOORVA SINGH

VICE HEAD GIRL (SENIOR)

SHYAMAL SHUKLA

VICE HEAD BOY (JUNIOR)

SAUMYA CHAUDHARY

VICE HEAD GIRL (JUNIOR)

YASH RAJ SAXENA

VICE HEAD BOY (PRIMARY)

SHAMBHAVI UPADHYAY

VICE HEAD GIRL (PRIMARY)

KRITI SHARMA

SPORTS CAPTAIN (SENIOR)

FARWA RIZVI

SPORTS CAPTAIN (SENIOR)

DIVYANSHI SRIVASTAVA

SPORTS CAPTAIN (JUNIOR)

SARTHAK KUMAR

SPORTS CAPTAIN (JUNIOR)

REDHUMAN AWASTHI

SPORTS CAPTAIN (PRIMARY)

AMRITANSHU RANJAN

SPORTS CAPTAIN (PRIMARY)